Beach Zoning หาด Batu Ferringhi รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

Beach for life ชวนไปดูแนวคิดการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนำเอามาตรการ Beach Zoning หรือ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด มาปรับใช้เพื่อการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

Beach Zoning หรือ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ เป็นแนวคิดการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่จัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ชายหาด ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร หรือหมายถึง การจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา Beach Zoning เป็นมาตรการที่ไม่ซับซ้อน และเป็นมาตรการที่สุดเพื่อการจัดการพื้นที่ชายหาด

โดยการ Beach Zoning ที่ชายหาด Batu Ferringhi  มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมกีฬาทางน้ำของผู้ประกอบการแต่ละกิจการให้ไม่ขัดแย้งกัน และแบ่งโซนนิ่งในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อให้กิจกรรมกีฬาทางน้ำไม่กระทบผู้ใช้ประโยชน์ริมชายหาดคนอื่นๆ

ตลอดแนวชายหาด Batu Ferringhi   มีการแบ่ง Zone ไว้ทั้งหมด 8 โซน จาก A-H ตลอดแนวชายหาด ในแต่ละโซนจะมีป้ายบอกภาพรวมตลอดแนวชายหาด และรายละเอียดของแต่ละโซน

ในป้ายของโซนต่างๆจะมีรายละเอียดบอกดังนี้

  1. ชื่อโซน
  2. ร้านค้าที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
  3. ประเภทพร้อมราคากิจกรรมกีฬาทางน้ำในแต่ละโซน
  4. พื้นที่ความกว้างโซน
  5. การแบ่งโซนนิ่งระหว่างกิจกรรมแต่ละประเภทในโซนนั้นๆ เช่น เขตเล่นน้ำ เขตขึ้นลงของกีฬาทางน้ำ และเจตสกี เป็นต้น
  6. รายละเอียดด้านความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

โดยทั้ง 8 โซนจะมีป้ายโซนชี้แจงอยู่บนชายหาด พร้อมกับป้ายความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การปฐมพยาบาลกรณีโดนแมงกระพรุน มีเสาติดกล้องวงจรปิดพร้อมลำโพงแจ้งเตือนภัย และยังมีจุดตรวจตราประจำตลอดแนวชายหาดอีกด้วย

ชายหาด Batu Ferringhi  ถือเป็นชายหาดที่มีกิจกรรมกีฬาทางน้ำและมีการใช้ประโยชน์ชายหาดที่สูงและมีความหลากหลาย ทำให้การนำเอามาตรการ Beach Zoning มาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการพื้นที่ชายหาด จึงมีความจำเป็นและช่วยให้การใช้ประโยชน์ชายหาดของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และลดความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์ได้

สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีชายหาดใดที่นำเอามาตรการ Beach Zoning มาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s