กรมต่างๆเเก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งด้วยมาตรการใด ?

ชายหาด เเละ การเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันชายฝั่ง เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ซึ่งเป็นกรมหลักในการป้องกันชายฝั่ง เเละยังมีท้องถิ่นที่มีอำนาจในการรักษาดูเเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล

Beach for life อยากชวนลองมาเช็คดูว่าเเต่ละกรมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใดเเละใช้มาตรการอะไรเป็นหลักในการป้องกันชายฝั่ง รวมถึง สัดส่วนงบประมาณที่เเต่ละหน่วยงานได้รับในการป้องกันชายฝั่ง ในปี 2566

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า งานป้องกันชายฝั่งในมิติการกัดเซาะชายฝั่ง มี 3 กรมหลักที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งหากไล่เรียงอำนาจหน้าที่เเละมาตรการหลักในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดซาะชายฝั่งจะพบว่า

กรมโยธาธิการเเละผังเมือง

กรมโยธาธิการเเละผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2534 ที่ให้อำนาจกรมโยธาธิการเเละผังเมืองป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเเละการสูญเสียดินเเดน ทำให้กรมโยธาธิการมีอำนาจในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เเละมติดังกล่าวนั้นมีการเเก้ไขเพิ่มเติมปี 2539 ที่ให้อำนาจกรมเจ้าท่า ดำเนินการป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ทะเลด้วย

กรมโยธาธิการมีอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 เเต่ไม่มีกฎหมายโดยตรง เเละอาศัยอำนาจดังกล่าวดำเนินการป้องกันชายฝั่งมาจนถึงปัจจุบัน โดยมาตรการหลักที่กรมโยธาธิการฯ ใช้ในการป้องกันชายฝั่งที่ผ่านมา คือ การก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น โดยมีจุดมุ่งหมายคือการป้องกันทรัพย์สินทางราชการ เเละบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า มีอำนาจตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย เเละ การให้อำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันชายฝั่ง ปี 2539 ซึ่งทำให้กรมเจ้าท่านั้นดำเนินการป้องกันชายฝั่งในพื้นที่น่านน้ำของกรมเจ้าท่า ซึ่งหมายถึงชายฝั่งเเละทะเล

กรมเจ้าท่านั้นดำเนินการมาตรการป้องกันชายฝั่ง หลากหลายรูปเเบบ ทั้งการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น กำเเพงกันคลื่น การเติมทราย เป็นต้น ปัจจุบันเเนวโน้มโครงการของกรมเจ้าท่าจะเป็นการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น เเละ การเติมทรายในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หาดพัทยา หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง พ.ศ.2558 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง จะพบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เป็นเสมือนกรมที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูเเลนโยบายในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง

จากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลเเลชะายฝั่ง ได้กำหนดหลักเกณฑ์เเนวทางโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อเป็นเเนวทางในการจัดการบริหารโครงการของหน่วยงานต่างๆในการเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ยังดำเนินการป้องกันชายฝั่งในลักษณะ การก่อสร้างไม้ไผ่ชะลอคลื่น เเละ รั้วไม้ดักทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

สัดส่วนงบประมาณโครงการป้องกันชายฝั่งของเเต่ละหน่วยงาน

นอกจากอำนาจหน้าที่เเละมาตรการที่เเต่ละกรมใช้ในการดำเนินการนั้น เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณที่เเต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการป้องกันชายฝั่ง จากข้อมูลในเว็บไซต์ Beachlover.net พบว่า กรมโยธาธิการเเละผังเมือง เป็นกรมหลักในการป้องกันชายฝั่ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือ กรมเจ้าท่า เเละกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันของกรมที่มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานมากกว่า การสรรจัดงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโดยภาพรวม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ยังคงทำให้เห็นว่าโครงการป้องกันชายฝั่งยังคงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับอำนาจมา

ค้นหา

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s