ความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรณี โครงการกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA

ตามที่สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ได้ดำเนินการทบทวนให้โครงการประเภทกำเเพงกันคลื่นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม หรือ EIA ตามข้อเรียกร้องข้อที่ 2 ของเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด โดยได้ดำเนินการติดประกาศร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในโครงการกำแพงกันคลื่น ทางเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเเละผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม 2566 นั้น

กลุ่ม Beach for life เเละเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด ได้จัดเวทีคู่ขนานเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามที่สำนักงานนโยบายและแผนประกาศรับฟังความคิดเห็นให้โครงการกำแพงกันคลื่นจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมีเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่น นักวิชาการ นักกฎหมาย องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีดังกล่าว

ผลการรับฟังความคิดเห็นคู่ขนานนั้น กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนมีความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในโครงการกำแพงกันคลื่น ร่วมกันดังนี้

1) ยืนยัน โครงการกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA เนื่องจาก โครงการกำแพงกันคลื่น เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ง และกระทบต่อสิทธิชุมชนริมชายฝั่งอย่างร้ายแรง ไม่ว่ากำแพงกันคลื่นขนาดใดก็ตาม จึงข้อแสดงจุดยืนว่า “กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA” เพื่อเป็นหลักประสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน

2) ขอให้แก้ไข ถ้อยคำว่า “กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” ให้แก้ไขเป็น “กำแพงกันคลื่น” ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยอิงตามหลักวิชาการ

3) ข้อให้แก้ไข นิยาม ในข้อที่ 1 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยให้กำหนดนิยามเพียงแค่ “กำแพงกันคลื่น หมายถึง โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ที่วางขนานกับชายฝั่งทะเลและติดประชิดชายฝั่งทะเล ” และนิยามอื่นๆ ที่ระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ขอให้นำออกจากร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกล่าว

เเละเรียกร้อง ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความจริงใจในการผลักดันให้โครงการกำแพงกันคลื่นต้องทำรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามคำร้องขอของประชาชนโดยแท้จริง และยึดมั่นในหลักการสำคัญที่ว่า โครงการใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชนอย่างร้ายแรง อย่างเช่นกำแพงกันคลื่น จำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหลักประสิทธิให้ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s