ถ้าสร้าง “กำเเพงกันคลื่น” เกาะสมุย ต้องทำ EIA หรือไม่ ?

ท่ามกลางประเด็นกระเเสคัดค้านโครงการศึกษาเเละออกเเบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบางมะขาม เเละ เเม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางกรมโยธาธิการฯ ยืนยันอย่างหนักเเน่น เเละรองอธิบดีกรมโยธาธิการฯ พูดในการเข้าหารือของเครือข่ายรักษ์หาดเกาะสมุยมากกว่า 3 ครั้ง ว่า โครงการที่นี้ไม่ได้มีเเผน เเค่ศึกษา เเละต้องทำ EIA ก่อน

Beach for life อ่านบทวิเคราะห์กฎหมายพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อมเกาะสมุย เเละความเห็นทางกฎหมายต่อการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม(EIA) ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม เกาะสุมย

ตามเอกสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการศึกษาโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอ้างว่า มีเหตุผลในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น

พื้นที่ศึกษาโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 กำหนดให้ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง การกระทำหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาดไปจากเดิม เช่น การขุด การถม การปรับเปลี่ยนพื้นที่ การย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือทำให้เสียทัศนียภาพบริเวณหาด และยังกำหนดยกเว้นอยู่ว่า ป้ายเตือนของทางราชการ การสร้างท่าเทียบเรือ การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

ฉะนั้นแล้วโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย่อมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

นอกจากนี้แล้ว ประกาศดังกล่าวยังกำหนดอีกว่า นอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนั้นแล้ว ให้มีการจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 กำหนดว่า ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการเสนอรายงานให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ประเภทโครงการหรือกิจการเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 กำหนดให้ กำแพงริมชายฝั่งแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ต่อมาปรากฎว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 2556) ยกเลิก กำแพงริมชายฝั่งแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป 

เมื่อพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นได้ว่า โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

ฉะนั้นแล้วแม้ พื้นที่ตำบลอ่าวทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก็ตาม แต่เมื่อมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 2556) ยกเลิกกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่งมิต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ย่อมทำให้ เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมย่อมไม่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ำ ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557[

[3] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ำ ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

[4] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2555

[5] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556)

Published by Beach for life

บรรณาธิการกลุ่ม Beach for life